• Gellért Ferenc

Homoszexualitás. Hogyan használják ki az asszúrák az angyalok áthelyeződő inspirációs tevékenységét?

2. rész

(A 2015-ben írt Homoszexualitás és szabadság c. cikk utolsó részének 2021 júliusában jelentősen javított, bővített változata.)

Rudolf Steinernek van egy igen figyelemreméltó előadása „Mit tesz az angyal az asztráltestünkben?” címmel, amelyet 1918. október 9-én tartott Zürichben (GA 182). Az előadás egy részének tartalma nagyon jól illeszkedik arra, ami az LMBTQI mozgalomban megmutatkozik, illetve a társadalomban zajlik, és amelynek lényegében első felvonása a homoszexualitás jogi és társadalmi normalizálása, valamint büszke ünneplése.

Rudolf Steiner kifejti, hogy az angyalok az ember alvása alatt az emberi asztráltestekben bizonyos képeket alakítanak ki, amelyek az előrehaladáshoz szükséges ideálokká fejlődhetnek – az egyén belső szabadságából fakadóan, tudatosan. Rudolf Steiner elmondta azt is, hogy ezeket a magasabb impulzusokat valószínűleg még a 3. évezred kezdete előtt meg kell ragadni, különben az angyalok kénytelenek lesznek más utat keresni a megvalósításhoz, aminek viszont ártalmas következményei is lesznek. Ez három eseményhez fog kötődni.

Az angyalok három szempontot követnek a képek kialakításában.

  1. Az első az emberi társadalomra vonatkozik, melyben lassan a testvériségnek kell kibontakoznia, teljes szabadságban, az asztráltestbe ültetett képek szerint.
  2. Másodikként azt akarják elérni, hogy minden emberben egy rejtett Istenit lássunk. Ez hozza el majd az igazi szabadságot a vallásosság területén.
  3. Harmadikként pedig el akarják érni, hogy az ember a gondolkodás útján jusson el a szellem megértéséhez és megéléséhez.

Mindenki átgondolhatja, hogy mennyire járhatott sikerrel az angyalok szabályos tevékenysége az embernél a 20. század végéig. Részben biztosan sikeres lehetett, de nagyon sok embernél nem, és ennek következményei meg is látszanak.

Rudolf Steiner elmondta azt is, hogy ha ez nem sikerül, annak csak az ember gyengesége lehet az oka, mert nem lesz elég éber, hogy az angyali inspirációk tartalmát tudatosan megragadja és magáévá tegye, illetve aszerint éljen, szabadon. Ha ez nem sikerül, akkor az angyalok egy bizonyos esemény után kénytelenek lesznek áthelyezni a tevékenységüket az emberi élettestbe, ami viszont azt vonja maga után, hogy az ember számára nem lesznek majd tudatosan és szabadon megragadhatóak az említett szellemi impulzusok. Aminek szabadságban kellene bekövetkeznie, az a sötét ösztönök területén fog kibontakozni, ami viszont veszélyes terület, mivel az eltérítő, kísértő erők kedvenc terepe is. Az ösztönbe jutva könnyen eltorzulnak az eredetileg szabadságra rendelt szellemi impulzusok, mivel az ahrimáni erők pont az élettestben, az asszúrák erői pedig a fizikai testben fészkelnek.

Rudolf Steiner az említett előadásban konkrétan kifejti, hogy a vallásszabadságot, illetve a másik ember énjének szellemi felismerését előmozdító impulzusok tudatos és szabad megragadásának elmaradása esetén mi fog bekövetkezni. A vallásszabadságra vonatkozó képek kapcsán már biztosan be is következett az az esemény, ami után az angyalok áttették tevékenységüket az élettest szintjére, amennyiben az ember nem ragadta meg azt, amit el akartak érni nála magasabb szinten. Az esemény Krisztusnak az élet (éter) síkján való megjelenése volt a 20. század első harmadában. Idézem Rudolf Steinert, akinek előadását gyorsírással jegyezték le:

„Ha például az emberek a középső részt a vallásszabadságra vonatkozó dolgot – aludnák át, ha a Golgotai Misztérium étersíkon történő ismétlését, amiről gyakran szóltam, az éteri Krisztus újramegjelenését, ha ezt átaludnák, vagy a többi dolgot aludnák át, úgy azt, amit a képekkel az emberi asztráltestben kell elérni, azt az angyalok más úton törekszenek majd elérni. És azt, amit az emberek asztráltesteikben nem engednek elérni, amikor ébren vannak, azt ebben az esetben úgy akarnák elérni, hogy az angyalok az alvó emberi testek útján valósítják meg szándékaikat. […] Mi következnék azonban abból, ha az angyalok egy ilyen munkát anélkül, hogy az ember jelen volna, kellene az étertestekben és a fizikai testekben elvégezniök az embernél? […] Elsőként az alvó emberi testeknél, mialatt az ember éppen alszik, anélkül hogy Én-jével és asztráltestével jelen volna, képződne valami, amit azután nem szabadságban talál meg, hanem ott találja, amikor reggel felébred. Mindig ott találja azután. Ösztönné lesz szabadságtudat helyett, ezáltal azonban ártalmassá válik. Mégpedig bizonyos ösztönös megismerések fenyegetnek ártalmassá válással, amiknek az emberi természetbe kell eljutniok és amik a születés és fogamzás, a fogantatás misztériumával függnek össze, […] Az, ami az emberiségfejlődésben történik, abban állna, hogy ahelyett, hogy világos, éber tudatban hasznot hozva, ártalmas módon, romboló jelleggel lépnének fel bizonyos ösztönök a nemi életben és nemiségben, ösztönök, amik nemcsak eltévelyedéseket jelentenének, hanem amik átmennének a társadalmi életbe, amik alakulatokat hoznának létre a társadalmi életben; mindenekelőtt az embereket – azon keresztül, ami aztán a nemi élet következtében a vérükbe kerülne – arra indítaná, hogy a Földön semmiképp se valamiféle testvériséget alakítsanak ki, hanem a testvériség ellen lázongjanak. Ez azonban ösztön lenne. […] ösztönök lépnek azonban fel ekkor, olyanok, amik iszonyatosak lesznek. Mit mondanak majd a természettudósok, amikor ilyen ösztönök merülnek fel? A természettudósok ezt mondják majd: Ez természeti szükségesség. Ennek így kellett jönnie, […] A természettudomány mit sem vesz majd észre arról az eseményről, amelyről Önöknek szóltam, mivel, ha az emberek félördögökké válnak szexuális ösztöneik révén, azt magától értetődően természeti szükségszerűségnek fogják tekinteni. […] Az ember számára azonban ez komisz egy ébredés volna: […] jóleső érzést élne át szexuális ösztönök bizonyos eltévelyedésének követésekor, s ezeket az eltévelyedéseket az emberfelettiség, az előítéletmentesség, az elfogulatlanság különösen magas formációiként magasztalná.”

Íme egy modernkori jövőbelátás, és milyen pontos az előrejelzés! Nemde? Több, mint 100 éve hangzott el, és pontosan ez valósul meg, amikor a nemi deformitásokat természetes állapotnak veszik. Nézzünk meg egy homoszexuális ünneplést, felvonulást. Vannak ott olyanok, akikre kinézetük szerint biztosan ráillik az, hogy „emberek félördögökké válnak”. De még érdekesebb az, hogy itt nem arról beszél, hogy emberek abnormális nemi vonzalmakkal születnek, hanem arról, amiről mi is szót ejtettünk emellett (az 1. részben), vagyis a morális leromlásról. Arról beszél, hogy az embert egyszer csak felébredve éri valami. Nem elég, hogy manapság még a tévéből, rádióból, internetről is ezt látja, hallja, hogy a beteges nemi élet a normális, és a szabados nemi élet a természetes. Úgy ébred fel, hogy egy eleddig nem kényszerítő ösztön ott terem fizikai és étertestében, amely aztán hajlamosítja arra, hogy ártalmas módon kiélje nemi életében. Hiszen már a csapból is ennek híre folyik lassan. Tehát amennyiben egyrészt az asszúrák tevékenysége következtében az abnormális nemi beállítódás normalizálásán dolgoznak külsőleg, propagandisztikusan, a betegest egészségesnek, természetesnek tartva, aközben az angyalok inspirációjára bizonyos emberek olyan romlott ösztönök felébredését tapasztalhatják lényük mélyéről felmerülve, amelyeket tökéletesen kiszolgál a szexuális szabadosság egyre terjedő társadalmi propagandája.

Rudolf Steiner szerint mindez a testvériség érzése ellen fog hatni. Miért hat ellene? Mert beteges állapotról van szó. Nem arról, ami az emberi haladást szolgálná. Ennek hatására nem istenit lát az egyik ember a másikban, hanem csak a testet, egy potenciális szexpartnert. Ez nem testvériséget hoz létre, hanem idővel talán már gruppenszexet, a megromlott nemi vágyak gátlástalan kiélését. Ennek ellenére ma éppen az elfogadás és az emberszeretet jegyében ünneplik a nemi másságot. Ez az átverés beetető szlogenje. És aki ezeket az eltévelyedéseket nem képes dicsőíteni, aki elmondja, hogy ez nem normális, azt homofóbnak bélyegzik. Szóval már a társadalmi életet is mételyezi mindez, ahogy ezt Rudolf Steiner előre látta. Így az asszúrák elferdítő hatása, valamint az angyalok áthelyeződő, de ily módon ártalmassá váló tevékenysége együttesen működik. Pont ez utóbbit használják ki az asszúrák, ők ferdítik el. Az egyik, hogy (az asszúrák serege) születéstől fogva hoz létre abnormális nemi vonzalmakat, amely majd csak a következő életben fog megjavulni, normális, heteroszexuális vonzalmakká alakulni. A másik pedig nemi beállítódástól függetlenül mindenkit érinthet, amennyiben olyan vonzalmak, ösztönök ébrednek fel fizikai és étertestében, amelyeket aztán kifejezetten állatias, pontosabban ördögi módon lehet szexuálisan, gátlástalanul kiélni. Erről az előző részben is szó volt. A homoszexualitás lehet hozott és szerzett. Utóbbi a szerzett, nem az előző életből áthozott.

A pornó és szexiparban mindennek külső megnyilvánulásait látjuk, és egyúttal az abnormális nemi élet normálisként való, sőt a szexuális aberrációk mintaként való bemutatását is, amely által mindez egyre elfogadottabbnak tűnhet éretlen lelkek számára. Az asszúrák és a megváltozott angyali tevékenység egymást erősítheti – rossz értelemben –, amennyiben morálisan, jellemben nem vagyunk kellően erősek. Így aztán nem is kell csodálkoznunk, hogy milyen sokan átestek már homoszexuális kalandon. Ne gondolja senki, hogy ez 100, 200 éve is hasonló mértékű lehetett. Nem! Messze nem volt ennyire gyakori mindez. És még messze nem olyan gyakori, amilyen gyakori 100 és 200 év múlva lesz. Ez viszonylag új keletű dolog, és lassan majd kezd tömegessé válni. Ez a tudati lélek korához tartozó jelenség, illetve ahhoz tartozó, amely azért következik be, mert az ember nem képes követni a szabályos fejlődés menetét.

Mindebből elég jól rá lehet ismerni a jelenlegi nemi irányultsággal kapcsolatos elferdülésekre, tévedésekre, amelyek az asszúrák szándékainak való behódolásból, illetve az ő befolyásaik hatására születnek. Az angyalok megváltozott inspirációs tevékenységét ők képesek a fizikai testből kiindulóan elferdíteni. Fel lehet ismerni, hogy az ösztönök területén tevékenykedve milyen torzítást képesek elérni az asszúrák abban, ami az angyalok munkájából származik az emberi élettestekben és fizikai testekben – a nemi morált megrontva. Ahelyett, hogy az egyik ember szelleminek és isteninek ismerné fel a másik énjét az ember és ember közti kapcsolat az elállatiasodó, elördögiesedő nemiség kiélése felé veheti útját, akár félördögként fickándozva a Pride-on vagy aberrált nemi vágyak megjelenésével. Aki igen mélyen belesüllyed az általános emberszeretet, az elfogadás és tolerancia jelszavával elmaszkírozott csapdába, az ahelyett, hogy a másikra lelki, szellemi, isteni lényként tekintene, inkább csak a nemi vágyainak potenciális kielégítőjeként tekint. Ezért hat mindez a testvériesség érzésének kialakulása ellen. Ez szüli az egyre gyakoribbá váló pedofíliát is, amelynek még csak a kezdeteinél járunk. Egy ilyen nemi ösztön arra kényszeríti az embert, hogy ne azt nézze, milyen isteni minőség él a másikban, hanem azt, hogy hogyan élheti ki elferdült nemi vágyait a másikkal. Többnyire ennek a gonosz szándéknak a jegyében rendeztetik meg az asszúrák a Budapest Pride-ot is. Oda tolják a heteroszexuális emberek tömege elé, az ember orra alá a „meleg büszkeséget”, az irritáló magamutogatást, néhányan még a félördögi fickándozásukat, illegetésüket is, hogy „nézd, mi milyen toleráns világot hirdetünk, mennyire szeretjük egymást, sőt mindenkit elfogadunk olyannak, amilyen.” Vagyis ördöginek, nemi vágyaink kielégítőjeként.

Persze az LMBT mozgalomban, a Pride-on sok olyan ember is részt vesz, aki csak kicsit lépett bele az asszúrák és Ahrimán csapdájába. Ők többnyire heteroszexuálisok, és a kísértő erők szándékai szerint azért vesznek részt, hogy népszerűsítsék az asszúrák nemiséget elferdítő hatásait. Csak ők erről nem tudnak. Azt hiszik, hogy a szeretetet és elfogadást népszerűsítik. (Egyébként azt is, de ennek nyomán mégis sokkal inkább az asszúrák és ahrimáni lények ördögi terve érvényesül, mint a krisztusi szeretet.) Ők azért kell hogy részt vegyenek, hogy nyomatékot adjanak az eseménynek azzal, hogy sokan vannak. Sokan teljesen jó szándékkal vesznek részt egy ilyen eseményen, de sajnos nem látják, hogy ezzel milyen kísértő erőket szolgálnak. Ők azok, akik azt hiszik, hogy „az emberfelettiség, az előítéletmentesség, az elfogulatlanság különösen magas” szintjén állnak, holott csak megtévesztettek, az asszúrák szolgálói. Nem az isteni elfogadása, a másik szellemi lényének észrevétele történik meg egy ilyen esemény során vagy utána, hanem inkább a másik testének, potenciálisan nemi vágyakat kielégítő testének szemre vétele, az abnormalitásban való elbizonytalanodás elűzése, a betegesben való össznépi megerősödés szándéka, illetve a beteges nemi ösztönök normálisnak, egészségesnek való beállítása. Mindez rendkívül giccses körítéssel, szivárványos zászlókkal, ördögi jelmezekkel is.

Ne feledjük azokat a nevelési kísérleteket, próbálkozásokat sem, amelyben a gyermekek nemi irányultságát és ösztöneit kívánják megzavarni, az abnormálist normálisnak, természetesnek tanítva. Az asszúrák célja ezzel az, hogy amikor az óvodásból, kisiskolásból felserdülő gyermek majd észreveszi egyik reggel, hogy valami új ösztön, vonzalom jelenik meg kamaszodó lényében – ez egyébként a nemi ösztön felébredése –, akkor merje azt gátlások nélkül, nem heteroszexuálisan, hanem betegesen, lelkületét tovább rontva is kiélni.

(kép forrása: http://www.atv.hu/belfold/20130706-jelentos-forgalomkorlatozasok-lesznek-a-melegfelvonulas-miatt)

 

1. rész: Homoszexualitás és szabadság

3. rész: A nemi másság, Krisztus és az asszúrák

A 3. RÉSZ HAMAROSAN KÖZZÉ LESZ TÉVE.

 

Szellemtudományos könyveim:

Védőoltásról szellemtudományosan. Miért nehezebb ma embernek lenni? (ÚJ KÖNYV + videók, részletek)

Táplálkozás és tudatfejlődés

A beszédhangok titkai. A magyarok istenének nyelvbe rejtett tanításai - Beszédgyakorlatok Rudolf Steiner nyomán

Szellemi útmutatások a 21. századra

Önmagunk lelki megerősítése a hat mellékgyakorlattal

 

Vissza az előző oldalra

Minden jog fenntartva © Gellért Ferenc